Biznes

gospodarka, finanse online

rp_biznes25.jpg
Styczeń - 17 - 2016
Komentowanie nie jest możliwe

Dla wielu osób terminy w umowach bankowych są w dużej mierze nie zrozumiałe. Popisując się pod umową bankową nie zawsze ją do końca czytają i rozumieją. W chwili obecnej dla tych osób liczy się tylko wysokość otrzymanego kredytu. Umowy bankowe niejednokrotnie zawierają terminy i zwroty niezrozumiałe dla zwykłego zjadacza chleba. Są tak skonstruowane, że już na początku czytania nic się z tego nie wie. Ale pomimo wszystko żeby otrzymać kredyt umowa musi być podpisana. Podpis pod umową oznacza, że klient zgadza się na warunki określone umową. Zawsze istnieje możliwość zwrócenia się do konsultanta bankowego z prośbą o wytłumaczenie przepisów zawartych  [ Read More ]

rp_ekonomia31.jpg
Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

Ruch pieniądza związany z wymianą towarów, usług i z wszelkiego rodzaju innymi płatnościami o najróżnorodniejszym charakterze ekonomicznym, inaczej mówiąc — ruch pieniądza związany z realizacją funkcji środka cyrkulacji i środka płatniczego (pieniądz). W zależności od materiału pieniężnego znajdującego się w cyrkulacji rozróżnia się obieg kruszcowy, obieg banknotów wymienialnych na kruszce i obieg pieniądza papierowego, niewymienialnego na kruszec. We wszystkich współczesnych krajach rozwiniętych gospodarczo — zarówno socjalistycznych, jak i kapitalistycznych — występuje obieg pieniądza papierowego. Niezależnie od tego, jaki rodzaj pieniądza znajduje się w obiegu, spotykamy się także z regulowaniem płatności przy pomocy surogatów pieniądza, którymi są weksle, czeki, przekazy i  [ Read More ]

rp_praca.jpg
Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

W nowym modelu klasycznym wszystkie płace i ceny są doskonale elastyczne w stosunku do oczekiwanych zmian poziomu cen; to znaczy, wzrost oczekiwanego poziomu cen powoduje natychmiastowy i jednakowy wzrost płac i cen. Wielu ekonomistów, którzy akceptują racjonalne oczekiwania jako hipotezę roboczą, nie akceptuje charakterystyki elastyczności płac i cen w nowym modelu klasycznym. Są to krytycy nowego modelu klasycznego, nazywani nowymi keynesistami, którzy nie zgadzają się z doskonałą elastycznością płac i cen, identyfikując czynniki, które nie pozwalają na wzrost wszystkich cen i płac w pełni odpowiadający wzrostowi oczekiwanego poziomu cen. Długoterminowe umowy o pracę są jednym ze źródeł sztywności, która uniemożliwia  [ Read More ]

rp_finanse23.jpg
Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

W 1956 r. Milton Friedman w słynnym artykule The Quantity Theory of Money: A Restatement przedstawił nową teorię popytu na pieniądz. I chociaż Friedman często odwołuje się do teorii ilościowej Indnga Fishera, to jego teoria popytu na pieniądz jest właściwie bliższa teoriom Keynesa czy szkoły z Cambridge niż poglądom Fishera. Podobnie jak poprzednicy, Friedman zadaje sobie pytanie, dlaczego ludzie utrzymują pieniądze. Zamiast jednak analizować poszczególne składniki popytu na pieniądz, tak jak to robił Keynes, Friedman po prostu stwierdza, że popyt na pieniądz muszą kształtować te same czynniki, które kształtują popyt na jakiekolwiek inne aktywa. Friedman zastosował zatem do pieniądza teorię  [ Read More ]

rp_finanse35.jpg
Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

Jakkolwiek odpowiedzialność za politykę walutową Stanów Zjednoczonych spoczywa przede wszystkim na Ministerstwie Skarbu, decyzje o interwencji na rynku walutowym podejmowane są wspólnie przez Ministerstwo Skarbu oraz Rezerwę Federalną, reprezentowaną przez FOMC (Federalny Komitet ds. Otwartego Rynku). Prowadzeniem operacji związanych z interwencjami na rynku walutowym zajmuje się biuro operacji walutowych nowojorskiego banku Rezerwy Federalnej, które znajduje się tuż obok biura otwartego rynku. Szefem biura operacji walutowych nowojorskiej Fed jest Dino Kos, który nadzoruje maklerów i analityków, śledzących wszelkie zmiany na rynku walutowym. Każdego ranka o godzinie 7.30 jeden z maklerów wchodzących w skład personelu Kosa, obecny w Fed od świtu, konsultuje  [ Read More ]

rp_praca22.jpg
Grudzień - 2 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

Niemiecki bank centralny – Bundesbank – również zareagował na wzrost inflacji w latach siedemdziesiątych przyjęciem w 1975 r. strategii sterowania agregatami pieniężnymi. Wybrano wąski agregat pieniężny, nazywany pieniądzem banku centralnego, który jest sumą gotówki w obiegu oraz depozytów bankowych ważonych stopami rezerw obowiązkowych z 1974 r. Przez okres dwóch – trzech lat Bundesbank pozwalał na wzrost wartości agregatu powyżej wyznaczonych granic, po czym stopniowo niwelował „przestrzelenie” przyjętych wielkości. Podstawową przyczyną uznania dopuszczalności odchyleń od wielkości zakładanych były kwestie kursu walutowego, istotne dla porozumień międzynarodowych, takich jak Europejski System Walutowy, Porozumienie z Plaża czy Konkordat z Luwru. W 1988 r. Bundesbank  [ Read More ]